Yttrande över Jordbruksdepartementets förslag till förordning om stöd till insatser på livsmedelsområdet

I remissen föreslås en ny förordning som ska ersätta förordningen (2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet, vilken upphörde att gälla den 1 januari 2011. Den föreslagna förordningen innehåller bestämmelser om allmänna villkor för stöd, stödberättigande åtgärder, handläggning av stöd, tillsyn, återbetalning och återkrav av stöd samt överklagande.