Yttrande över Jordbruksverkets föreskrifter om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Bemyndigandet att föreskriva om dokumentationskrav vid användning av växtskyddsmedel har flyttats från Naturvårdsverket och finns sedan ikraftträdandet av förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel numer hos Jordbruksverket. Kraven på dokumentation har med anledning av detta delvis kommit att förändras.

Utifrån vad som gäller idag är det totalt 17 punkter som ska dokumenteras i en så kallad sprutjournal vid varje bekämpningstillfälle i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2.

Med Jordbruksverkets förslag kommer totalt 13 punkter att behöva dokumenteras. Fyra punkter försvinner, eftersom det inte finns bemyndigande för dem längre (temperatur, vindstyrka, vindriktning och påfyllnings/rengöringsplats).

Med Jordbruksverkets förslag omfattas all yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel, både biologiska och kemiska växtskyddsmedel, oavsett klass. Växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter och spindeldjur omfattas däremot inte. Kravet på att dokumentera i vilket syfte som växtskyddsmedlet har använts är ett nytt krav som följer av bekämpningsmedelsförordningen (2 kap. 56 §).

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1999:94) om skyldighet att föra anteckningar vid användning av bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter upphör med ikraftträdandet av förslaget och ersätts med en paragraf i den föreslagna föreskriften.