Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Vart fjärde år görs en översyn av känsliga områden enligt nitratdirektivet. Områdesindelningen sker i församlingar utifrån 2004 års församlingsindelning. Sverige har under våren 2014 gjort en sådan översyn och regeringen har lämnat en rapport till Europeiska kommissionen över vilka områden i Sverige som ska tillhöra känsliga områden. Församlingar som utgör känsliga områden anges i bilagorna till Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. De nya församlingar som pekades ut som nitratkänsliga i översynen våren 2014 och som har rapporterats till kommissionen ska nu läggas till i listorna i föreskriftens bilagor för att omfattas av åtgärdsprogram med försiktighetsåtgärder för att minimera risken för växtnäringsförluster från jordbruket. Församlingarna måste läggas till i föreskriftens bilagor för att Sverige ska uppfylla sitt åtagande i nitratdirektivet.

Totalt föreslås att 16 församlingar ska läggas in i listorna över känsliga områden. När församlingarna läggs till i föreskriftens bilagor kommer jordbrukare i församlingarna att omfattas av samma bestämmelser som gäller i övriga församlingar inom känsligt område. Två församlingar i Skåne län som nu berörs har tidigare varit en del av det område som bedöms som nitratkänsligt. Under 2013 har dessa församlingar inte betraktats som sådana men de återgår nu till de regler som gällde före 1 januari 2013. Föreskrifterna planeras att träda i kraft 1 januari 2015. För att jordbrukarna i de nya känsliga områdena ska få tid till att anpassa sin verksamhet till de nya bestämmelserna föreslår Jordbruksverket övergångsbestämmelser.