Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd

Jordbruksverket uppdaterar inför varje nytt stödår sina föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd. Föreskriften reglerar bl.a. grundläggande krav för ansökan, viktiga tidpunkter, hur ansökan om utbetalning och åtagande för vissa miljöersättningar görs, vilka uppgifter som ska lämnas senast sista ansökningsdag samt överlåtelser av åtaganden och jordbruksföretag. 

De ändringar som föreslås är i huvudsak datumändring för ansökan för år 2013, förlängning av åttagande för våtmarker, borttagande av krav på att ange val av ersättningsnivå för miljöersättning, borttagande av möjlighet att ansöka om förlängning av åtagande samt borttagande av möjlighet att ansöka om förlängning av åtagande av hotade husdjursraser. 

Ca 65 000 lantbrukare berörs av förslaget, varav 300 lantbrukare får ökade administrativa kostnader.