Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2017:13) om stöd för mjölk till skolelever

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förlag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:13) om stöd för mjölk till skolelever.

Förändringarna avser bestämmelser om vilka underlag som ska skickas in, vem som får ansöka om stödet, om föranmälan och om ansökan om utbetalning. Vidare ingår ändringar i bestämmelser om elektronisk föranmälan och ansökan om utbetalning samt ändring i bilaga till föreskrifterna. Regelrådets yttrande fokuserar på de ändringar som inte är av redaktionell natur.