Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter om märkning och registrering av hundar

I remissen föreslås att registrering i hundregistret ska kunna ske elektroniskt. Jordbruksverket uppskattar att ett genomförande av förslaget kommer att halvera tidsåtgången för nyregistreringar och ägarbyten för de företag som berörs. Den administrativa kostnaden för dessa företag anges därmed minska med 640 858 kronor.