Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter (SJVFS 2010:4) om direktstöd

Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:4) om direktstöd innehåller bestämmelser om den svenska tillämpningen av EU:s system för direktstöd till jordbrukare. Det finns medel i den nationella reserven som enligt kriterierna i Rådets förordning (EG) 73/2009 kan användas för att höja stödrättsvärdena för vissa jordbrukare. I remissen föreslår Jordbruksverket tillägg i 2 kap. 2 a och b §§ för att tilldela ett ökat stödrättsvärde till jordbrukare med betesmark eller slåtteräng. Syftet är att uppnå ett bättre ekonomiskt läge för jordbrukare med betesmark och slåtteräng och därigenom större möjligheter för bevarande av dessa marker. Det ger också bättre förutsättningar för att uppnå miljömålet att bevara och stärka den biologiska mångfalden.

Förutsättningarna för tilldelning är att jordbrukaren redovisade godkänd betesmark eller slåtteräng i SAM-ansökan 2012 och att jordbrukaren har stödrätter som motsvarar minst 4 hektar vid sista ansökningsdatum. Tilldelningen sker med ett belopp per hektar godkänd betesmark respektive slåtteräng i jordbrukarens SAM-ansökan 2012. Beloppet läggs på det antal stödrätter som motsvarar antalet hektar godkänd mark. Tilldelning görs i värdeordningen på de stödrätter som jordbrukaren ägde den 1 januari 2013. De stödrätter med lägst värde får tilldelning först. Tilldelningen för en enskild stödrätt begränsas av att stödrätten efter tilldelningen får vara värd högst 350 euro. Detta för att förhindra att stödrätter med höga värden får tilldelning. Ansökan sker automatiskt när jordbrukaren gör SAM-ansökan 2013.