Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser ändringar i föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd med anledning av EU:s reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. Ändringarna avser att förtydliga och justera de nationella bestämmelserna på följande områden:

– Grödor anpassade för vilt och/eller pollinerande insekter på åkermark i träda

– Stödområde 9

– Bedömning av potentiellt stödberättigande areal för betesmarker och slåtterängar

– Tvärvillkor i GAEC 7 om förbud mot att klippa träd under fåglars häcknings- och uppfödningsperiod.

– Perioder för diversifiering av grödor

– Tillvägagångssätt gällande förgröningsstödet i samband med minskad hävd av betesmark eller slåtteräng i Natura 2000-område

 

Taggar:

direktstöd