Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare

Remissen innehåller förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare. Förslaget innebär att Jordbruksverket under en tidsbegränsad period, till och med den 31 mars 2015, utökar växtskyddskontroller av träemballage i vissa sändningar av sten från Kina. Förslaget är en följd av Kommissionens genomförandebeslut (2013/92/EU) om tillsyn, växtskyddskontroller och åtgärder som ska vidtas vad gäller träemballage som används vid transport av vissa varor med ursprung i Kina. Spridning av växtskadegörare kan ske med varor men även med träemballage som används vid internationella transporter. För att minska risken för spridning av allvarliga växtskadegörare vid internationell handel finns regler för behandling och märkning av träemballage. Under flera år har det ansetts vara ett problem med vedlevande växtskadegörare i träemballage i transporter från Kina med bland annat bristfällig märkning. Syftet med kontrollsatsningen är att få bättre underlag om hur stort problemet är med träemballage från Kina som saknar korrekt märkning, har felaktig märkning eller har korrekt märkning men av någon annan anledning har växtskyddsmässiga brister. Växtskyddskontroll föreslås ske före införtullning efter ett godkännande eller meddelande från Jordbruksverket. Förslaget innebär en skyldighet för importörer att anmäla införsel av vissa varor och att hålla varorna tillgängliga för inspektion. Vidare anges i remissen att förslaget komma att innebära stora kostnader för berörda företag i samband med kontrollförfarandet exempelvis i samband med att varor kan komma att behöva lastas om och för destruktion av emballage.