Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2010:12) om ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:12) om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get.

I sak anges förslaget i huvudsak innebära följande. Det läggs in ett nytt stycke för att förtydliga att förordning (EU) nr 176/2010 gäller för samling av ägg och embryon avsedda för handel inom EU från häst, får och get. Vidare föreslås en ny paragraf med hänvisningar till ytterligare bestämmelser som påverkar embryoverksamhet. Det föreslås också att definition av och själva ordet ”ovum pick up” tas bort eftersom det inte längre ska användas i föreskrifterna. Det ersätts med ”tillvaratagande (ägg eller embryon)” vilket också definieras i föreskrifterna. Vidare föreslås att hänvisning till ansökningsblanketter ska flyttas till fotnot och att det läggs in en ny paragraf som anger hur en anordnare ansöker om godkännande för handel inom EU. Det föreslås läggas till en paragraf som handlar om villkor för gris. Vidare förtydligas att 9§ gäller vid användning nationellt och i en ny upplysningsparagraf 9a anges villkor som gäller får och get som samlats för handel inom EU. Det föreslås också förtydliganden om i vilka fall som undantag kan göras från bestämmelserna och en konsekvent ändring görs så att ordet gris ska användas i stället för svin i föreskrifterna (vilket också föranleder förslag till ändring i föreskrifternas namn). En substantiell ändring som särskilt lyfts fram är att uttagning av ägg eller embryon och inläggning av dessa i annat hondjur fortsättningsvis ska kunna utföras med metoder som fordrar kirurgiskt ingrepp.