Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion (samråd)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Inledningsvis kan konstateras att det aktuella ärendet har skickats till Regelrådet m.fl. mottagare för samråd. Den formella remitteringen ska enligt förslagsställarens missiv emellertid ske vid en tidpunkt då Regelrådet inte sammanträder varför Regelrådet i stället yttrar sig över förslaget vid detta tillfälle.

Ärendet innehåller förslag till ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion.

I sak innebär förslaget huvudsakligen att en kategori företag som enligt befintliga nationella regler inte är föremål för kontroll (företag som enbart säljer färdigförpackade ekologiska produkter direkt till slutkonsument) kommer att behöva anmäla sig för sådan kontroll (något som följer av en dom i EU-domstolen). Vidare föreslås att avgifter införs för dessa kontroller och att viss andra avgifter höjs. Det finns också ett antal förslag att ta bort blanketter, som idag ingår som en del i föreskrifterna, från dessa och införa bestämmelser om vilket slags uppgifter som ska lämnas.