Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

De remitterade föreskrifterna fastställer bestämmelser om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. Det anges att vissa ändringar behöver göras för att underlätta stödprocessen för både stödmyndigheter och de stödmottagare som ansöker om stöd för anläggning av våtmarker. Vissa bestämmelser behöver även korrigeras.

Följande ändringar föreslås:

3 kap. 12 § om hur stödmottagaren ska ansöka om utbetalning

Det anges att i tidigare programperioder före år 2006 har det varit möjligt att få förskott utbetalat även för miljöinvesteringar. Under den tid det var möjligt uppstod det en del problem med att projekt inte fullföljdes och att det utbetalade stödet behövde återkrävas. För att undvika problem med omfattande återkrav lämnas inte längre förskott för miljöinvesteringar. Den problematik som tidigare fanns anses dock till stora delar vara åtgärdad nu, rådgivningen och projektplanerna har förbättrats och förståelsen hos stödmottagare för hur projekten ska drivas har ökat. Det krävs ofta olika typer av tillstånd eller godkännanden för investeringar i våtmarker, förbättrad vattenkvalitet och anläggning av tvåstegsdiken. Processerna för dessa kan vara utdragna tidsmässigt vilket innebär att stödmottagare kan behöva ligga ute med pengar under lång tid för de delar som kan genomföras innan anläggningsarbetet väl kommer igång. Jordbruksverket förslår därför att man nu ska göra det ekonomiskt möjligt för fler stödmottagare att genomföra den här typen av miljöinvesteringar genom att ändra 12 § så att det blir möjligt att ansöka om utbetalning i förskott även vid stöd för den här typen av investeringar.

5 kap. 36 och 37 §§ om nya tekniska lösningar inom fiske och nya former av förvaltning

och organisation

Det anges att 5 kap. 36 och 37 §§ upplyser om bestämmelser som finns fastställda i EU-förordning. Upplysningsparagraferna anges vara felaktigt formulerade i nuvarande föreskrift och justeras därför nu så att de kommer att avse nya tekniska lösningar inom fiske och nya former av förvaltning och organisation så som avsikten har varit sedan föreskriften togs fram. Regelhänvisningen i bestämmelserna är riktig och behöver inte ändras.

Bilaga 2 om uppgifter och bilagor som den sökande ska lämna vid en ansökan om stöd

I den del av bilaga 2 som handlar om miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet framgår

det av den andra punktlistan under punkt 3.1 att den sökande vid ansökan om stöd ska bifoga de tillstånd eller godkännande som krävs för investeringen. Det har nu visat sig att bestämmelsen orsakar en del problem vid ansökan om stöd för anläggning av våtmarker, eftersom det ofta tar lång tid för stödmottagare att få de tillstånd som krävs. Det handlar både om att tillstånden ska beviljas och om att markavvattningsföretag ska omprövas i mark- och miljödomstolen. Jordbruksverket föreslår att föreskriften ändras så att sökande i de fall de tillstånd eller godkännande som krävs för investeringen inte finns när ansökan om stöd för anläggning av våtmark skickas in, istället kan bifoga underlag som styrker att den sökande har ansökt om de tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen. Tillstånd och godkännande ska då finnas innan anläggningsarbetet påbörjas. Ändringen i bilaga 2 anges innebära att stödmottagarna får klarhet i de ekonomiska förutsättningarna i ett tidigare skede vilket innebär att de kan genomföra upphandlings- eller planeringsarbetet och ha det färdigt när samtliga tillstånd finns på plats.

Det anges inte ett specifikt datum som författningsändringarna ska träda i kraft.

Taggar:

företagsstöd