Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. Ändringarna föranleds bland annat av att landsbygdsprogrammet för 2014 – 2020 har uppdaterats.

Två nya definitioner införs och ytterligare en ändras. Vidare görs förtydliganden av sådant som tidigare gett upphov till missförstånd. En del uppgifter som efterfrågas i samband med ansökningar av stöd utgår och andra uppgifter tillkommer till följd av utveckling av myndighetens e-tjänster. Bestämmelser ändras som avser krav på redovisning och dokumentation av olika uppgifter i samband med ansökningar om stöd.

De förslagsdelar som, enligt konsekvensutredningen ger upphov till betydande effekter för berörda företag innefattar:

  • 3 kap. 25 § Utbetalningar av förskott upp till 80 procent av stödbeloppet. Om stödet betalas ut vid flera tillfällen ska utbetalningarna av förskott och delutbetalningarna tillsammans högst uppgå till 80 procent av de belopp som beviljats i beslutet om stöd. Ett förtydligande görs om vilket belopp som de 80 procenten ska beräknas ifrån. Ett undantag införs i syfte att minimera antalet återkrav. Stödmottagare slipper på så sätt att betala tillbaka redan utbetalda pengar när delutbetalningarna hamnar över 80 procent av stödbeloppet.
  • 3 kap. 50-51 §§ Tillägg av undantag från redovisning av deltagarlistor. Stödmottagaren behöver inte redovisa kostnader för fika och lunch vid konferenser de själva inte anordnar.
  • 3 kap. 56 a § Brett införande av klumpsummor inom projektstöden och miljöinvesteringar. Stöd får lämnas för klumpsumma som baseras på budgeterade faktiska uppgifter inom projektstöden och miljöinvesteringar. Stödmottagaren behöver redovisa klumpsummor endast genom att styrka att själva insatsen genomfördes. Klumpsummor är möjliga upp till 100 000 euro. Klumpsumman innebär att sökanden får ett förutbestämt belopp för hela eller delar av insatsen (både projekt och investeringar) om sökanden uppnår målen.
  • 3 kap. 57 § Införande av valmöjlighet för redovisning av lönekostnadspåslaget. Det införs en möjlighet att redovisa ett faktiskt lönekostnadspåslag för stödmottagaren när den överstiger schablonen 42,68 procent. På så sätt har stödmottagaren möjlighet att få ersättning för sitt faktiska lönekostnadspåslag. Möjligheten till den förenklade redovisningen genom att få stöd för schablonen kvarstår.
  • 4 kap. 124 § Undantag för upprättande av samarbetsavtal för innovationsgrupper. Innovationsgrupper ska inte längre behöva upprätta ett samarbetsavtal om gruppen kommer fram till att det redan finns en lösning på problemet. Detta eftersom projektet inte kommer att genomföras. För att visa att arbetet har utförts ska innovationsgruppen istället redovisa de lösningar som redan finns på problemet.
  • Bilaga 3, 1 Tillägg och ändringar för generella uppgifter och handlingar i ansökan om utbetalning. Krav på att stödmottagaren ska lämna uppgifter om webbplats och informationsmaterial formaliseras i föreskrifterna. Uppgifterna krävs in av myndigheten redan idag. Det införs även krav på att självkostnadskalkyler ska lämnas in vid ansökan om utbetalning där en utgift eller en kostnad i ett innovationsprojekt har uppstått för att projektet har nyttjat resurser som tillhör någon av de organisationer som ingår i innovationsgruppen.