Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

De föreslagna föreskrifterna innehåller ändringar i bestämmelserna om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. Ändringarna avser bl.a. förtydliganden, justeringar av hänvisningar samt klargöranden av de olika kontrollmyndigheternas respektive ansvar för planering, utförande och rapportering av kontroller.