Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur

Remissen innehåller förslag till införandet av delar av Europaparlaments och rådets direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Föreskrifterna är tänkta att komplettera djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539) och ersätter sex nu gällande myndighetsföreskrifter på området. Förslagen innebär bl.a. införande av nya undantag från krav på tillstånd eller godkännande från en djuretisk nämnd. Vidare föreslås krav på att en s.k. populärvetenskaplig sammanfattning ska bifogas i samband med ansökan till de djuretiska nämnderna och att statistik ska rapporteras över den svårighetsgrad som djur har utsatts för i samband med försök. Ytterligare en del av förslaget är nya måttbestämmelser för burar och behållare för försöksdjur samt införande av krav på individuell journalföring när primater, hundar och katter används i samband med djurförsök.

 De som berörs av föreskrifterna är de som föder upp, förvarar, tillhandahåller eller använder försöksdjur, t.ex. läkemedelsindustrin, andra företag inom det biomedicinska området, universitet och högskolor, myndigheter såsom Totalförsvarets forskningsinstitut och Smittskyddsinstitutet, en del gymnasieskolor samt vissa djursjukhus/djurkliniker.

Taggar:

försöksdjur