Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om saluföring av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion samt förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2004:79) om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion (fruktplantföreskrifterna) och förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde (trädgårdsföreskrifterna). Föreskrifterna om fruktplantor avser att införliva tre kommissionsdirektiv. De innebär att för att företag ska kunna producera och saluföra förökningsmaterialet och fruktplantorna måste de följa en rad olika regler. Det anges att reglerna syftar till att kraven på sundhet, kvalitet och registrering kommer bli lika i hela unionen samt att de grundar sig på internationella system. Det anges vidare att material eller plantor som ska saluföras måste tillhöra en viss sort och uppfylla bestämda kvalitetskrav vilket innebär att de ska vara certifierade eller uppfylla kraven för CAC-kvalitet (minimikvalitet). Det anges även att det finns krav på att företagen ska anmäla sin verksamhet till Jordbruksverkets register samt att uppfylla särskilda krav på förpackning och märkning av materialet och plantorna. Trädgårdsföreskrifterna ändras genom att alla regler som är kopplade till saluföring av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion tas bort med undantag för de fruktplantor och förökningsmaterial för fruktplantor som inte omfattas av direktivet 2009/90/EG, som exempelvis havtorn.

 

 

Taggar:

plantmaterial