Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur

Remissen innehåller ett förslag till föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur. Genom förslaget, som ska ersätta Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:113) om seminverksamhet med hästdjur, införs uttryckliga regler om hygien och smittskydd i seminverksamheten. I den upprättade konsekvensutredningen anförs bl.a. att de nuvarande föreskrifterna till viss del är föråldrade och innehåller krav och/eller terminologi som brister i konsekvens och därför är i behov av förtydliganden och kompletteringar.