Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om växtskyddsavgifter m.m.

I remissen föreslås ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. EU-kommissionen har beslutat (genomförandebeslut 2013/92/EU) om en tillfällig satsning på växtskyddskontroller av träemballage i sändningar av vissa typer av stenprodukter från Kina. Kontrollsatsningen i Sverige kommer att pågå till och med den 31 mars 2015. Växtskyddskontrollerna ska genomföras innan varorna förtullas. Regelrådet har den 15 maj 2013 yttrat sig över bl.a. förhandsanmälan om dessa sändningar utifrån föreslagen ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1995:94).

Genom det nu aktuella förslaget ska den som importerar sändningar av vissa typer av stenprodukter med träemballage från Kina betala avgift för växtskyddskontroll. Avgiften skiljer sig åt beroende av typ och vikt på sändningen. Syftet med förslaget är att Jordbruksverket behöver finansiera sin kontrollsatsning. Regleringen föreslås gälla under perioden 1 juli 2013 – 31 mars 2015.