Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Jordbruksverket föreslår ändring i föreskrifter (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska produkter. Föreskriften utgör i huvudsak ett komplement till gällande EU-regelverk. Förslaget innebär en översyn av risk- och erfarenhetsklassificeringen för foderanläggningar för att möjliggöra en ökad rörlighet i erfarenhetsklassificeringen på grund av utfallet från genomförda offentliga kontroller.

Genom förslaget utökas erfarenhetsklassificeringen från fyra (A-D) till sju klasser (AAA, AA, A-E) där AAA är den högsta klassen. Den extra stimulansen för de företag som följer näringens branschriktlinjer där sådan finns eller är certifierade och kontrolleras av en tredje part bibehålls som plusfaktor vid klassificering. Förtydligande föreslås gällande vilka branschriktlinjer som avses och kan åberopas samt att eventuell certifiering måste omfatta relevanta delar av verksamheten. En högre erfarenhetsklassificering innebär att färre kontroller behöver göras medan en lägre klassificering innebär fler kontroller. Genom förslaget föreslås också en omstrukturering av riskklassificeringen för att ge en bättre överblick och förståelse för klassificeringen. Klassificeringen föreslås vidare i viss mån göras grövre med större grupper inom samma klass. Den föreslagna klassificeringen baseras på kontrollresultaten som har visat på relativt få drifts- och produktionsanmärkningar utan mer av redlighetsnatur som exempelvis märkning av foder. För företag som har erhållit ett godkännande för de verksamheter där ett godkännande krävs föreslås införande av en minimispärr på en kontroll per år. Genom förslaget lyfts också avgifterna ut från föreskriften och kommer i stället att regleras i en separat föreskrift.