Yttrande över Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om djurhälsopersonal, saknr D 33

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsopersonal.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Genom att först förtydliga vad som ingår i respektive yrkeskategoris formella kompetens blir det tydligt att vissa uppgifter som idag delegeras inte längre behöver delegeras. Enligt de föreslagna föreskrifterna är till exempel en djursjukskötares formella kompetens den kompetens som följer av det som ska ingå i utbildningen i djuromvårdnad enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörigheter för djurhälsopersonal. Eftersom både identitetsmärkning och avlivning ingår i utbildningen i djuromvårdnad är det något som ingår i en djursjukskötares formella kompetens och som därför varken ska eller behöver delegeras från en veterinär. Det har även förtydligats till vem en veterinär får delegera operativa ingrepp. Förslaget är att en veterinär får delegera enklare operativa ingrepp till djursjukskötare och enklare operativa ingrepp som utförs på hovar till en godkänd hovslagare. Det föreslås att på samma sätt som enligt gällande regler kommer en veterinär att få identitetsmärka alla djurslag med alla slags metoder. Även en djursjukskötare får identitetsmärka de djur som ingår i deras formella kompetens, dvs främst hästar (inklusive åsnor, mulåsnor och mulor), hund, katt och övriga sällskapsdjur. I övrigt innebär förslaget, när det gäller operativa ingrepp, att några märkningsmetoder som inte längre används inte heller nämns i de nya föreskrifterna. Detsamma gäller vissa metoder där det finns krav på andra märkningsmetoder enligt annat regelverk. Det föreslås att en djursjukskötare ska få utföra fler vaccinationer utan att en veterinär har ordinerat det samt att en veterinär får tillhandahålla dessa vaccin till en djursjukskötare. Vidare förtydligas att en djursjukskötare som har gått utbildning i immobilisering får immobilisera djur i samband med sin yrkesutövning samt att en veterinär får tillhandahålla läkemedel för immobilisering till dem. Det föreslås också ett krav på hantering av narkotikaklassade läkemedel som i stort sett motsvarar det krav som idag finns för humansjukvården. En bestämmelse om inrapportering av samtliga läkemedelsbehandlingar till Jordbruksverkets system djursjukdata har tagits bort eftersom det saknas stöd för den i överordnad lagstiftning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag