Yttrande över Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur

Förslaget avser nya föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur med anledning av att EU:s förordning nr 2016/1012 ska tillämpas från och med den 1 november 2018. Jämte EU-förordningen gäller även Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262. Genomförandeförordningen avser pass för hästdjur och påverkar även den utformningen av de nya föreskrifterna. Nuvarande föreskrifter (SJVFS 2015:33) upphör att gälla om de nya föreskrifterna beslutas.

 

Förslaget avser bland annat regler för ansökan om erkännande som avelsorganisation[1], liksom regler för ansökan om att bli utsedd till registerförande förening. De krav som ställs på avelsorganisationer i EU-förordningen 2016/1012 är hårdare än i nuvarande föreskrifter. Vidare anges tidsfrister för ansökan om hästpass, vilka är oförändrade jämfört med nu gällande föreskrifter. En angivelse av gällande tidsfrister måste göras enligt Kommissionens genomförandeförordning.

 

Ett förtydligande införs så att det framgår att en avelsorganisation inte får hindra registrering av ett hästdjur av det skälet att ägaren till djuret eller djurhållaren inte är medlem i avelsorganisationen. Motsvarande bestämmelse finns i nu gällande föreskrifter, men behöver införas på nytt, eftersom EU-förordningen 2016/1012 ger möjligheten att bestämma om medlemskap för registrering ska vara ett krav eller ej.

Det införs en ny regel om att avelsorganisationer och registerförande föreningar ska ta ut en avgift som motsvarar den kostnad som registreringen och utfärdande av en identitetshandling medför.

 

Tillämpningen av EU-förordningen 2016/1012 medför att kraven på rapportering till avelsorganisationer med mera flyttas från nationella föreskrifter till EU-förordningen.

 

Vidare föreslås att avelsmaterial som avses i artikel 21.5 i förordning (EU) 2016/1012 och som endast ska användas för avel inom Sverige får samlas in, produceras, behandlas och lagras på en anläggning med tillstånd för semin- eller embryoverksamhet enligt svensk lagstiftning. Motsvarande bestämmelse finns i nuvarande föreskrifter, men måste införas på nytt, eftersom EU-förordningen 2016/1012 föreskriver hårdare krav om inte medlemsstaten aktivt väljer att utnyttja möjligheterna till nationella särbestämmelser.

 

Därutöver förslås uppgifter för Länsstyrelsen om offentlig kontroll vid viss provtagning på djur med mera samt om vad som ska gälla vid upptäckt av brister vid sådan kontroll.

[1] organisation eller förening för avelsuppfödare, rasförening, privat företag, boskapsuppfödningsorganisation eller offentligt organ i ett tredjeland som har godkänts av det tredjelandet i samband med införsel till unionen av renrasiga avelsdjur av nötkreatur, svin, får, get eller hästdjur eller av hybridavelssvin för avel (från EU-förordningen 2016/1012) Regelrådets notering.