Yttrande över Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om hästhållning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Föreskrifterna reglerar bland annat stallmiljö, skötsel och hantering, foder- och vattentillgång, rastning av och utomhusvistelse för hästar. De föreslagna föreskrifterna ersätter Djurskyddsmyndighetens motsvarande föreskrifter och allmänna råd om hästhållning från 2007. Förändringar jämfört med befintliga föreskrifter anges dels vara att bestämmelserna är mer funktionsinriktade än vad som gäller idag, snarare än detaljreglerande. Till de idag gällande bestämmelserna finns också allmänna råd om tillämpningen. Det aktuella förslaget innebär att delar av det som funnits i allmänna råd läggs in i föreskrifterna. Substantiellt innebär förslaget bland annat att krav på storleken för s.k. ligghallar för hästar förändras. Det finns också ändringar som gäller hästar som hålls i box eller spiltor

Taggar:

hästhållning