Yttrande över Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om producentorganisationer och sammanslutningar inom sektorn för frukt och grönsaker

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer och sammanslutningar inom sektorn för frukt och grönsaker.

I sak innehåller förslaget definitioner av vissa begrepp och möjlighet för den ansvariga myndigheten att bevilja undantag för företag som ger större möjlighet att nå målen med regleringen, när särskilda skäl finns. Det finns också förslag om hur producentorganisationer och sammanslutningar ska kunna erkännas. I bestämmelser om generella villkor fastslås bland annat vilka utgifter och kostnader som ska vara stödberättigade, regler om investeringar och andra insatser samt möjligheter till enklare kostnadsredovisning. Även bestämmelser om tillstånd och rapportering ingår bland de generella villkoren. Bestämmelser om åtgärdsspecifika villkor behandlar bland annat stöd till produktionsplanering, koncentration av utbudet och åtgärder för stärkt konkurrenskraft. Stöd får också lämnas för forskning och utveckling av hållbara och innovativa produktionsmetoder och tekniker. Därutöver finns bestämmelser om möjligheter att lämna stöd till att främja, utveckla och införa metoder som värnar miljön. Vidare finns bestämmelser om vilka stöd som får lämnas för åtgärder för att begränsa klimatförändringar och främja anpassning till ett förändrat klimat. Stöd kan också, enligt angivna villkor, lämnas för att höja produkternas kommersiella värde och till marknadsföring för ökad konsumtion. Vidare anges villkor för stöd till krisförebyggande och krishantering samt bestämmelser om ikraftträdande och övergångsbestämmelser. (En beskrivning av förslaget med kommentarer finns i konsekvensutredningen kapitel 1, sidorna 1-36).

Regelrådets granskning fokuserar på de aspekter i förslaget som såvitt kan bedömas har störst betydelse för företag.

Det bakomliggande förslaget

Förslag