Yttrande över Jordbruksverkets förslag till upphävande av Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 1995:1) om stöd för icke-vinstdrivande institutioners och organisationers inköp av smör

Av den upprättade konsekvensutredningen framgår att förslaget, som innebär att det aktuella stödsystemet upphör att gälla, är en konsekvens av förändringar i de regelverk som följer av Sveriges anslutning till den Europeiska gemenskapen. Regelrådet tillstyrker förslaget och finner att konsekvensutredningen är godtagbar.

Taggar:

inköp av smör