Yttrande över Jordbruksverkets förslag till upphävande av Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 1996:44) om stöd för privat lagring av lagringsbeständig ost

Av den upprättade konsekvensutredningen framgår att förslaget, som innebär att det aktuella stödsystemet upphör att gälla, är en konsekvens av förändringar i de regelverk som följer av Sveriges anslutning till den Europeiska gemenskapen. Regelrådet tillstyrker förslaget och finner att konsekvensutredningen är godtagbar.