Yttrande över Jordbruksverkets remiss av föreskrifter om utbildning för behörighet att använda växtskyddsmedel

Som ett led i införlivandet av EU:s direktiv 2009/128/EG om hållbar användning av växtskyddsmedel, föreslår Jordbruksverket ändringar i föreskrifter (SJVFS 2007:76). Förslaget är även en anpassning till förordning 2014:425 om bekämpningsmedel. EU:s direktiv ställer krav på att medlemsländerna inför utbildning för att få använda växtskyddsmedel. Förordningen reglerar att de som använder växtskyddsmedel yrkesmässigt, ska ha användningstillstånd för detta. En ansökan om detta tillstånd kan göras efter genomgången utbildning och avlagt kunskapsprov med godkänt resultat.

Förslaget avser en utökning av dagens tre utbildningsvarianter till ytterligare en i syfte att bättre anpassa utbildningarna till de sökandes behov på området för växthus. Kurserna ger var och en rätt att söka tillstånd för användning av klass 1L och 2L medel inom det område som utbildningen gäller. Förslaget omfattar också en definition av växthus och växthusbehörighet. Jordbruksverket föreslår vidare att de som vill eller behöver flera tillstånd för fler användningsområden, till exempel för behörighet i utomhus respektive i och omkring växthus, ska kunna komplettera sin grundutbildning med så kallade inriktningsdagar. Denna möjlighet ersätter dagens system, där en sökande måste gå ytterligare en fyra dagars grundutbildning. Enligt förslaget utformas vidareutbildningen så att de som har flera tillstånd för olika användningsområden får möjlighet att genomföra vidareutbildningen på en dag, genom att extra frågor som är specifika för varje användningsområde besvaras på provet. Jordbruksverket föreslår även att det ska vara möjligt att uppgradera behörighet från klass 2L till 1L genom att genomgå det så kallade praktiska momentet på en grundkurs. Idag finns ingen egentlig möjlighet att uppgradera behörigheten utom genom att gå en helt ny grundutbildning på fyra dagar. När det gäller erkännande av utbildningsbevis från annat EU-land eller EES-land är förslaget slutligen utformat så att Jordbruksverket i varje enskilt fall ska bedöma om utländsk utbildning motsvarar den svenska och vilka kompletteringar som kan behöva göras innan ett användningstillstånd kan utfärdas.