Yttrande över Justering av avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller Läkemedelsverkets hemställan Justering av avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Läkemedelsverket hemställer om att regeringen ändrar i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel (i det följande förordningen) i syfte att:

• Avgifterna ska ge full kostnadstäckning i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191).

• Ny avgiftsstruktur för industriell tillverkning av läkemedel införs.

• Förtydliganden och mindre ändringar i förordningstexten genomförs, bland annat borttagande av ansökningsavgifter för vissa utvärtes läkemedel.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.