Yttrande över Justitedepartementets remiss över nytt EG-direktiv om tidsdelat boende m.m.

I promemorian föreslås en ny lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende och om långfristiga semesterprodukter samt förslag till ändringar i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), marknadsföringslagen (2008:486) och förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden. Promemorian innehåller vidare ett förslag till ny förordning om formulär enligt lagen (2011:000) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende och om långfristiga semesterprodukter. Förslagen syftar till att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG av den 14 januari 2009 om konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte. Den nya lagen föreslås vara tillämplig på avtal om tidsdelat boende, avtal om långfristiga semesterprodukter, avtal om byte av tidsdelat boende samt avtal om förmedling av tidsdelat boende och långfristiga semesterprodukter. Lagen, som bara gäller i konsumentförhållanden och är tvingande till konsumentens förmån, innehåller bestämmelser om vilken information näringsidkaren ska lämna till konsumenten innan ett avtal ingås, formkrav, avtalsinnehåll, konsumentens ångerrätt, betalning, ställande av säkerhet, upphörande av kreditavtal och andra anknytande avtal och sanktioner vid överträdelser av lagen.