Yttrande över Justitiedepartementets betänkande 2014:33 Från hyresrätt till äganderätt

Betänkandet innehåller förslag som syftar till att öka möjligheterna att omvandla befintliga hyreslägenheter i flerbostadshus till ägarlägenheter. Möjligheten till denna form av omvandling har funnits sedan 2009, men har av olika anledningar fått ett begränsat genomslag. Utredningen föreslår därför att reglerna för omvandling ändras så att till exempel kraven när det gäller omvandling enbart få ske av nybyggnation eller av fastigheter som inte nyttjats för boende under de senaste åtta åren upphör. Det blir enligt utredningens förslag även möjligt att omvandla en del av en fastighet till ägarlägenheter, s.k. partiell omvandling.  Omvandlingen föreslås ske enbart på fastighetsägarens initiativ. Befintliga hyresgäster föreslås få förköpsrätt och ska erbjudas möjlighet till köp av fastighetsägaren. Hyresgästens förköpsrätt ska antecknas i fastighetsregistret. Erbjudandet ska föregås av besiktning och värdering av byggnaden och lägenheterna. Fastighetsägaren ska tillsammans med ansökan om fastighetsbildning ge in en förteckning över de hyresgäster som har rätt att köpa sina lägenheter.

Betänkandet innehåller förslag till ny lagstiftning (20xx:xx) om omvandling av hyreslägenheter till ägarlägenhetsfastigheter. Utredningen ger även förslag till ändring av jordabalken samt förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:998), förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, förslag till lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304) samt förslag till lag om ländring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.