Yttrande över Justitiedepartementets betänkande Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)

Regeringen beslutade den 12 april 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder för att få fler s.k. evighetsgäldenärer att ansöka om skuldsanering. I remissen föreslås mot denna bakgrund bl.a. att en internetportal med information om skuldsanering inrättas för gäldenärer, borgenärer och andra aktörer som kommer i kontakt med skuldsatta personer, att borgenärer som kan förväntas bevaka en kungörelse om skuldsanering själva ska anmäla sin respektive fordran till Kronofogdemyndigheten, att det kvalificerade insolvensrekvisitet och definitionen av detsamma förs in i lagtexten, att en kortare betalningsplan ska kunna bestämmas om det är skäligt, att två betalningsfria månader per år införs, att gäldenären ska påbörja sina betalningar redan från inledandebeslutet samt att det som gäldenären ska betala till borgenärerna under skuldsaneringen ska hanteras inom ramen för en betalningsförmedling och betalas ut till dessa en gång per år i stället för som idag varje månad.

Taggar:

Skuldfälla