Yttrande över Justitiedepartementets departementspromemoria Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57)

I remissen föreslås ändring i utlänningslagen (2005:716), lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, socialförsäkringsbalken (2010:110), lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, utlänningsförordningen (2006:97), förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration samt förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Förslaget syftar till att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. En utlänning som ska arbeta i Sverige på grund av anställning ska ha arbetstillstånd. Kravet på arbetstillstånd gäller inte för exempelvis medborgare i de övriga nordiska länderna, andra EES-medborgare och deras familjemedlemmar som har uppehållsrätt i Sverige eller för utlänningar som har permanent uppehållstillstånd.

Genom förslaget får Migrationsverket kontrollera att den som har beviljats arbetstillstånd enligt reglerna för arbetskraftsinvandring har påbörjat arbetet inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag. Kontroll föreslås också av om förutsättningarna för arbetstillståndet är uppfyllda under tillståndstiden. En arbetsgivare till en utlänning som beviljats arbetstillstånd ska på begäran av Migrationsverket lämna skriftlig uppgift om de villkor som gäller för utlänningens anställning. Sådana uppgifter ska lämnas på heder och samvete. Om arbetet inte har påbörjats inom fyra månader eller om förutsättningarna för arbetstillståndet inte är uppfyllda föreslås att utlänningen ska utvisas ur Sverige.