Yttrande över Justitiedepartementets förslag av promemorian Digital ingivning av årsredovisningar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Det är i dag möjligt för de allra flesta aktiebolag att ge in sin årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket i ett elektroniskt format i stället för på papper. I promemorian föreslås att det ska bli obligatoriskt med sådan digital ingivning för dessa företag. Enligt förslaget undantas de börsnoterade bolagen och andra företag som tillämpar den internationella normgivningen (IFRS[1]) från obligatoriet. Inte heller så kallade finansiella företag och försäkringsföretag omfattas. Förslaget innebär att ett krav på digital ingivning kommer att gälla för uppskattningsvis mer än 95 procent av samtliga aktiebolag.

Regeringen har uttalat att det långsiktiga målet är att digital ingivning ska vara obligatoriskt. Utredningen har därför haft i uppdrag att

  • ta ställning till hur en skyldighet att upprätta och ge in års- och koncernredovisningar i ett elektroniskt format bör utformas och vilka företag som bör omfattas,
  • bedöma när en skyldighet att upprätta och ge in års- och koncernredovisningar i ett elektroniskt format lämpligen kan börja gälla,
  • bedöma frågor om ansvaret för uppgifter i årsredovisningen som kan aktualiseras av användningen av det elektroniska formatet, och
  • föreslå de författningsändringar som behövs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2025.

Om det finns särskilda skäl, ska Bolagsverket efter ansökan få besluta om undantag från kravet på elektronisk överföring och elektronisk underskrift. Det ska inte tas ut någon avgift för en sådan ansökan.

Om aktiebolaget inte ger in redovisningshandlingarna på föreskrivet sätt, ska Bolagsverket kunna besluta om förseningsavgift.

[1] IFRS står för International Financial Reporting Standards och är en internationell standard för redovisning av företags och organisationers ekonomi. IFRS regleras av International Accounting Standards Board. IFRS utgår från ett principbaserat synsätt som ger företagen möjlighet att verksamhetsanpassa sina finansiella rapporter.

Det bakomliggande förslaget

Förslag