Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27)

Av promemorian framgår att nuvarande skyddsreglering på området, vilken trädde ikraft 2011, inte är tillämplig på tekniska upptagningar som är utgivna med stöd av yttrandefrihetsgrundlagen. Redan ett halvår efter ikraftträdandet hade några kreditupplysningsföretag tagit fram nya kreditupplysningstjänster innebärande att företagen lämnar ut kreditupplysningar genom att använda tekniskt komplicerade metoder där usb-minnen med krypterad kreditupplysningsinformation kombineras med internetsökningar gentemot databaser för dekryptering av informationen. I promemorian anges att den enskildes personliga integritet vid utlämnande av kreditupplysningar behöver stärkas genom en mer teknikoberoende reglering. Därför föreslås att samtliga former av utlämnanden av kreditupplysningar på sätt som avses i yttrandefrihetsgrundlagen bör omfattas av kreditupplysningslagens skyddsregler med krav på legitimt behov, kreditupplysningskopia och rättelse. Lagändringarna föreslås träda i kraft den