Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Hyra av lös sak (Ds 2010:24)

I departementspromemorian föreslås införande av en lag om hyra av lös sak. Lagen omfattar en avtalstyp som inte tidigare finns närmare reglerad i svensk rätt och den avser situationer då en näringsidkare hyr ut en lös sak till en konsument utan att avsikten är att konsumenten ska bli ägare till saken. Lagen ska vara tvingande till konsumentens förmån vid hyresavtal på högst ett år och bygger i stora drag på vad som i dag anses vara gällande dispositiv rätt. Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om avtalsvillkor, sakens avlämnande, tidpunkten för betalning, påföljder vid dröjsmål och skadestånd.