Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Lag om resenärers rättigheter – kompletterande bestämmelser (Ds 2013:44)

I remissen föreslås en ny lag om resenärers rättigheter liksom ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m., järnvägstrafiklagen (1985:192), lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik, lagen (1992:1672) om paketresor, sjölagen (1994:1009), järnvägslagen (2004:519), lagen (2006:1116) om information till passagerare m.m., marknadsföringslagen (2008:486) och lagen (2010:510) om lufttransporter.

Bakgrunden till förslaget är tågpassagerarförordningen (EG) nr 1371/2007, fartygspassagerar-förordningen (EU) nr 1177/2010 och busspassagerarförordningen (EU) nr 181/2011. I remissen lämnas förslag till hur förordningarnas tillämpningsområden bör avgränsas i förhållande till det förslag till lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik som har lämnats av Utredningen om en ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:81). Vidare lämnas förslag som kompletterar förordningarna i vissa avseenden.

I remissen föreslås bl.a. att transporter med tåg och buss som i princip är kortare än 100 km ska regleras av den nationella trafikslagsövergripande lagstiftningen medan längre transporter ska regleras av tåg- och busspassagerarförordningarna. Sanktioner föreslås gälla vid överträdelser av tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningarna. Vidare föreslås en tillkommande skyldighet för persontransportörer med offentliggjord tidtabell inom tåg-, fartygs-, buss-, tunnelbane- och spårvagnstrafik att ha riktlinjer avseende resenärers möjlighet att skaffa biljetter. Transportörerna föreslås också bli skyldiga att tillhandahålla allmänheten information om innehållet i riktlinjerna.  Inför antagande eller ändring av riktlinjerna föreslås att överläggning ska ske med Konsumentverket och organisationer som företräder resenärsintressen.