Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret (Ds 2010:43)

Den remitterade promemorian innehåller tre författningsförslag som syftar till att rensa fastighetsregistret från oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter. Först föreslås att jordabalken kompletteras med en bestämmelse om att rättighetshavaren ska ansöka om dödning av en inskrivning när rättigheten upphört. För det andra föreslås att det i fastighetsbildningslagen (1970:988) införs regler om att inskrivningsmyndigheten ska kontrollera om en inskrivning gäller en rättighet som uppenbarligen inte besvärar fastigheten i fråga och, om så är fallet, ta bort den felaktiga inskrivningen. Slutligen redovisas ett förslag till lag om förnyelse av vissa äldre inskrivningar i fastighetsregistret (preklusionslag). Ett genomförande av detta förslag – något som dock inte rekommenderas i promemorian – skulle innebära att äldre inskrivningar som inte förnyas förfaller.