Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Patent- och marknadsdomstol (Ds 2014:2)

Förslaget syftar till att domstolsprövningen av de immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga målen och ärendena ska vara enhetlig och koncentrerad. Mer specifikt föreslås att samtliga immaterialrättsliga mål och ärenden som för närvarande handläggs i allmän domstol och Patentbesvärsrätten ska samlas och att samtliga marknadsföringsrättsliga mål och ärenden ska samlas med de immaterialrättsliga målen och ärendena. Vidare föreslås att samtliga konkurrensrättsliga mål och ärenden som nu handläggs i Marknadsdomstolen och allmän domstol ska samlas med de immaterialrättsliga och marknadsrättsliga målen och ärendena. Det föreslås att prövningen av de immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga målen ska ske i allmän domstol. Den samlade domstolsprövningen av dessa mål ska ske i en tingsrätt i första instans och i en hovrätt i andra instans. Dessa domstolar ska utgöra särskilda domstolar och benämnas Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och Marknadsöverdomstolen. Stockholms tingsrätt föreslås vara Patent- och marknadsdomstol och Svea Hovrätt föreslås vara Patent- och marknadsöverdomstol. Högsta domstolen ska vara sista instans med ansvar för prejudikatbildningen. Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden i ärenden som inletts genom överklagande till Patent- och marknadsomstolen ska dock kunna överklagas till Högsta domstolen endast om Patent- och marknadsöverdomstolen gör bedömningen att ärendet rör frågor av intresse från prejudikatssynpunkt och tillåter det (s.k. ventil). Slutligen föreslås att Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen ska upphöra. Vidare lämnas ett flertal förslag som huvudsakligen avser organisation och arbetssätt för Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

I promemorian lämnas följande författningsförslag. En ny lag om patent- och marknadsdomstolar föreslås. Ändringar föreslås i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m., patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar, firmalagen (1974:156), lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, namnlagen (1982:670), lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare, lagen (1986:436) om näringsförbud, lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, rättshjälpslagen (1996:1619), växtförädlarrättslagen (1997:306), lagen (2000:1175) om talerätt för vissa konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer, försäkringsavtalslagen (2005:104), lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet, marknadsföringslagen (2008:486), konkurrenslagen (2008:579), lagen (2010:510) om lufttransporter, lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden, lagen (2010:1390) om utnämning av domare samt varumärkeslagen (2010:1877). Slutligen föreslås att lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. och lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten ska upphävas.