Yttrande över Justitiedepartementets rapport Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning (LM-rapport 2012:2)

I remissen föreslås ändringar i fastighetsbildningslagen (1970:988), i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering samt i fastighetsbildningskungörelsen (1970:762). Det föreslås främst att ansökningar om lantmäteriförrättningar ska kunna göras elektroniskt. Syftet med förslaget är att förenkla för alla sökande och för Lantmäteriet.

Elektroniska ansökningar ska enligt förslaget kunna ske genom elektroniska dokument som ska finnas tillgängligt på Lantmäteriets webbplats. Dokumentet ska fyllas i av den sökande och därefter skickas in elektroniskt. Det kommer även fortsättningsvis att vara möjligt att ansöka om lantmäteriförrättning genom en sedvanlig pappershandling.