Yttrande över Justitiedepartementets remiss om konsumenttjänster m.m.

I departementspromemorian föreslås en utvidgning av konsumenttjänstlagens (1985:716) tillämpningsområde avseende bl.a. arbete på och förvaring av egendom samt behandling och vård av personer. Vidare föreslås ändringar i konsumentköplagen (1990:932) som innebär att lagens tillämpningsområde utvidgas till att även omfatta överföranden av musik, film, litterära och konstnärliga verk till konsumenter via internet. I promemorian anges att ett genomförande av förslagen kommer att innebära en precisering av rättsläget på vissa områden och därmed lagfästa principer som redan tillämpas i praxis. På några punkter kommer rättsläget förändras till företagens fördel medan andra förslag kan vara till nackdel för dessa. Sammantaget anförs att förslagen inte antas medföra mera ingripande ekonomiska följder för enskilda näringsidkare. Någon närmare utredning om vilka företag som berörs av regleringen eller förslagets administrativa kostnader finns emellertid inte. Mot den bakgrunden kan Regelrådet inte tillstyrka förslaget.