Yttrande över Justitiedepartementets remittering av Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet – Ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet (SOU 2014:47)

Utredningsuppdraget bestod av två delar. Dels att föreslå åtgärder för att säkerställa att Sverige lever upp till de EU-rättsakter om förbättrad tvistlösning utanför domstol för konsumenter som nyligen antagits, dels att föreslå lämpliga åtgärder för att få fler näringsidkare att följa Allmänna reklamationsnämndens (ARN) beslut. I betänkandet föreslås en lag om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden och en förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden, därutöver föreslås ändringar i lag (1970:417) om marknadsdomstol m.m. och i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.

Förslaget innebär bl a att nya informationskrav införs för näringsidkare. Informationskraven grundar sig på Sveriges genomförande av EU-direktivet om alternativ tvistlösning för konsumenter[1]. Dels handlar det om en skyldighet att lämna generell information om alternativ tvistlösning, dels om skyldigheten att informera om alternativ tvistlösning vid tvist. Den generella informationen ska lämnas på näringsidkarens webbplatser, i de fall webbplatserna riktas mot konsumenter, samt i skriftliga avtalsvillkor mellan näringsidkaren och konsument.

Vidare föreslås att beloppsgränserna ändras för att ARN ska pröva ett krav från en konsument vid tvist. De nuvarande gränserna 500, 1 000 och 2 000 kronor sänks till 300, 500 respektive 1 000 kronor. Sänkningen föreslås mot bakgrund av att direktivet tillåter på förhand fastställda beloppsgränser endast om de inte är så högt satta att de inte försämrar tillgången till alternativ tvistlösning. Dessutom framförs i förslaget att utvecklingen på marknaden mot ett ökande utbud av lågprisprodukter, stark teknisk utveckling och ökande e-handel bidrar till att konsumenter kan ha ett intresse av att få klagomål prövade även när det rör relativt låga belopp.[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG.