Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I den aktuella föreskriften har Sverige delvis genomfört det så kallade leksaksdirektivet . Punkt 11 i bilagan till direktivet innehåller vilka allergiframkallande doftämnen som leksaker inte får innehålla. Punkt 11 i bilagan har implementerats genom bilaga 5 i den aktuella föreskriften. På grund av ett misstag vid implementeringen föll en punkt i direktivets lista bort och finns således inte i bilaga 5. Den föreslagna ändringen innebär att denna punkt (dimetylcitrakonat, CAS-nummer 617-54-9) läggs till i listan i bilaga 5.

Tillägg C i bilaga II till direktivet är avsett att innehålla särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker som är avsedda för barn under 36 månader eller i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen. Tidigare har några ämnen inte funnits med i denna lista men genom kommissionens direktiv 2014/79/EU av den 20 juni 2014 om ändring av tillägg C till bilaga II till leksaksdirektivet vad gäller TCEP, TCPP, TDCP samt kommissionens direktiv 2014/81/EU av den 23 juni 2014 om ändring i tillägg C till bilaga II till leksaksdirektivet vad gäller bisfenol A läggs dessa fyra ämnen till i listan. De fyra ämnenas förekomst i leksaker har redan tidigare varit reglerade men i och med ändringen skärps haltgränserna för TCEP, TCPP och TDCP samt att en migrationsgräns för bisfenol A införs i föreskriftens bilaga 5, tillägg C.