Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser ändringar i föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom två ändringsföreskrifter (KIFS 2015:1) respektive (KIFS 2015:2). KIFS 2015:1 innebär att en svensk bestämmelse om 1.4 diklorbensen upphävs på grund av att en motsvarande EU-bestämmelse träder i kraft. Eftersom förslaget inte bedöms få några effekter för företag yttrar sig inte Regelrådet i denna del av förslaget.

KIFS 2015:2 innebär att ett undantag utökas beträffande nickel, så att nickel även får användas i leksaksdelar som är avsedda att leda elektrisk ström.