Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till ändring i föreskrifter om bekämpningsmedel (KIFS 2008:3)

Den EU-anpassade förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel trädde i kraft den 15 juli 2014. I förordningen är Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel infört. Direktivets minimikrav på att de som säljer bekämpningsmedel ska ha genomgått en lämplig utbildning uttrycks i den svenska förordningen. Detta krav föranleder det nu remitterade förslaget om ändring i Kemikalieinspektionens (Kemi) föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. Förslagsställaren föreslår vidare att anstånd med märkning av produkter ska meddelas för produkter som redan finns på marknaden och som ska märkas i enlighet med artikel 65 i förordningen (EG) nr 1107/2009 och förordning (EU) nr 547/2011. Kemi har vidare valt att inte utnyttja en möjlighet i förordningen om bekämpningsmedel att undanta små distributörer från kravet på utbildning. Slutligen föreslås att vissa bekämpningsmedel inte ska hänföras till klass 3.

Vad gäller förslagen om utbildning så föreslås att den som tillhandahåller växtskyddsmedel måste ha en person tillgänglig som har tillräckliga kunskaper om de ämnesområden som anges i bilaga till direktivet.  Kunskaperna ska visas genom ett utbildningsbevis. Det föreslås vidare att Kemi ska utforma kursplanen och besluta om hur den ska genomföras samt att länsstyrelserna ska tillhandahålla utbildningen. Därtill föreslås regler som anger utbildningsbevisets giltighetstid samt om ömsesidigt erkännande av utbildningsbevis från annat EU-land eller EES-land.

Vad gäller förslaget om klassning av växtskyddsmedel anges idag att de mest riskfyllda ska placeras i klass 1 och att de medel som inte uppfyller kraven för klass 1 men av andra skäl kräver särskild kunskap för att hanteras säkert ska placeras i klass 2. Övriga medel ska placeras i klass 3. I remissen finns förslag på att vissa medel inte ska placeras i klass 3 om detta motiveras utifrån att medlen kräver särskild försiktighet eller om det innehåller ett verksamt ämne som godkänts som ett kandidatämne för substitution. Medlet ska inte heller hänföras till klass 3 om det är formulerat som koncentrat som kräver spridning före användning om det inte är fråga om en produkt med mycket låg risk eller om förpackningen på grund av sin storlek svårligen kan förbrukas under en säsong eller överstiger 10 kg eller 10 liter. Denna del av förslaget har av Kemi efter kontakt med Kommerskollegium bedömts vara anmälningspliktigt enligt direktiv 98/34/EG och har därför anmälts för bedömning.

I remissen föreslås också att produkter som redan finns på marknaden och som ska märkas i enlighet med artikel 65 förordning (EG) nr 1197/2009 och förordning (EU) nr 547/2011 ska få fortsätta släppas ut på marknaden fram till den 14 juli 2015. Slutligen har också Kemi enligt förordningen om bekämpningsmedel en möjlighet att i vissa fall meddela undantag från kravet om utbildningsbevis för mycket små distributörer som endast säljer produkter för yrkesmässig användning. Kemi har valt att inte utnyttja detta.