Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska föreskrifter.

Det föreslås ett utökat rapporteringskrav för högfluorerande ämnen, så kallade PFAS, till Kemikalieinspektionens produktregister. Det föreslagna rapporteringskravet innebär att anmälningsskyldiga företag ska ange i produktregistrets e-rapporteringstjänst ifall PFAS förekommer i en produkt. Inga halter eller specifika ämnen behöver redovisas. Det anges att förslaget kompletterar nuvarande regler som innebär att varje enskilt PFAS-ämne ska rapporteras om de förekommer i halter över 5 viktprocent samt att alla faroklassificerade PFAS ska rapporteras oavsett halt. Det föreslås också att företag med en omsättning under 5 miljoner kronor per år undantas från det föreslagna rapporteringskravet. Dessutom föreslås en teknisk definition av vilka PFAS-ämnen som ska omfattas av de föreslagna bestämmelserna.

I remissen anges att de föreslagna ändringarna avser Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2). Regelrådet har dock noterat att de föreskrifterna har upphävts och ersatts av bland annat Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7).