Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till föreskrifter om fortsatt giltighet av den tillfälliga föreskriften KIFS 2020:3 om undantag från språkkrav för vissa desinfektionsmedel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Kemikalieinspektionen föreslår att myndighetens föreskrifter (KIFS 2020:3) om märkning och säkerhetsdatablad, som har förlängts till och med den 15 mars 2021, ska fortsätta att gälla till och med den 30 september 2021.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 16 mars 2021.