Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till nya grundföreskrifter som ska ersätta KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer som ska ersätta nuvarande föreskrifter 2008:2. Förslaget avser bland annat nya bestämmelser i kapitel 3 om produktregistret där ett krav på rapporteringsplikt till registret införs. Kravet innebär att information om nanomaterial i en kemisk produkt ska rapporteras i samband med att produkten anmäls till produktregistret. Informationen avser fysikaliska och kemiska parametrar för de nanomaterial som produkten innehåller. Viktgränsen för anmälningsplikt ska vara 100 kg per produkt och år. Nanomaterial som avsiktligen tillsätts produkten ska registreras oavsett halten i produkten. Ett antal pulver av rena metaller som idag inte är anmälningspliktiga i produktionsregistret föreslås åläggas med anmälningsplikt i de fall pulvret uppfyller definitionen av nanomaterial. Företag som omsätter mindre än fem miljoner kronor per år ska vara undantagna från anmälningsplikten under en utvärderingsperiod. De föreslås behöva markera i en kryssruta om en komponent i produkten är ett nanomaterial. De ska endast behöva göra det om tillverkaren av en komponent redan vet att det är ett nanomaterial, utan att ytterligare karaktärisering krävs. Under utvärderingsperioden ska samma undantag även gälla för nanomaterial som är pigment. Anmälningsplikten ska inte gälla kemiska produkter och biotekniska organismer som omfattas av läkemedelslagen (2015:315), livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter eller förordningen (2012:503) om tatueringsfärger. Skyldigheten gäller inte heller kosmetiska produkter eller kemiska produkter och biotekniska organismer som är avfall enligt 15 kap. 1 § miljöbalken.

I samma kapitel föreslås även en del förtydliganden och ändringar av begrepp samt en rad mindre ändringar som, enligt förslagsställaren, inte får effekter av betydelse för berörda företag som till exempel en ändring om att VAT-nummer får anges istället för organisationsnummer vid anmälan till produktregistret.

I andra kapitel anges att förslaget avser ett upphävande av nuvarande 5 kap. 18 § och 18 § a avseende anteckningsskyldighet gällande kvicksilver samt ett upphävande av nuvarande 5 kap 38 § avseende undantag för tungmetaller i förpackningsmaterial.

Enligt förslaget ska bestämmelserna om leksaker brytas ut och bilda egna föreskrifter. Detsamma gäller bestämmelserna om träskyddsbehandlat virke som överförs till KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel.

Regelrådet väljer att enbart yttra sig över förslaget om rapporteringsplikt för nanomaterial.