Yttrande över Kemikalieinspektionens rapport Bisfenol A i kassakvitton

Det av Miljödepartementet remitterade förslaget innehåller Kemikalieinspektionens rapport angående bisfenol A (BPA) i kassakvitton. Kemikalieinspektionen har av regeringen fått i uppdrag att ta fram ett förslag till förbud mot BPA i termopapper vid viss användning samt att kartlägga vilka slags termopapper som kan ersätta BPA-haltigt papper. BPA används i dag framförallt inom detaljhandeln till kvitton, biljetter, nummerlappar och liknande. Exponering av BPA antas ha skadliga effekter på foster och små barns utveckling och ett förbud kan därför vara motiverat av hälsoskäl. Kemikalieinspektionen redogör i rapporten för uppdraget och beskriver osäkerhetsfaktorer som kvarstår inför ett beslut om förbud mot BPA i kassakvitton, bl.a. huruvida alternativen är säkrare för människors hälsa och miljö, hur stora mängder BPA som används i kassakvitton och hur stor del av dessa mängder som tas upp av huden. Kemikalieinspektionen redovisar uppdraget genom att föreslå att samtliga verksamhetsutövare som omfattas av dokumentationsskyldigheten i 39 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om kassaregister förbjuds att tillhandahålla kassakvitton som innehåller tillsatt BPA.