Yttrande över Kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) nr 178/2002 (2018/0088(COD)), COM (2018) 179 final

Regelrådet har i uppdrag att på begäran bistå regelgivare med att granska konsekvensutredningar till sådana förslag från EU-kommissionen som bedöms ha stor påverkan på företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla.

Förordningen (EG) nr 178/2002 innehåller grundläggande principer och krav inom livsmedelskedjan, bland annat för utsläppande på marknaden av livsmedel och foder. I förordningen återfinns också grundläggande bestämmelser om hur riskanalysens principer ska tillämpas i lagstiftningsarbete inom livsmedelsområdet. Vidare har den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) inrättats genom förordningen och det finns bestämmelser om hur myndigheten ska vara organiserad och arbeta. I förslaget anges att någon konsekvensanalys inte genomfördes. Detta eftersom de åtgärder som ska införas genom förslaget främst kommer att avse insyn och det sätt på vilket kommissionen som riskhanterare och Efsa som riskbedömare kommer att samla in och hantera de bevis de behöver för att kunna utföra sina uppgifter på grundval av oförändrade kriterier. Sådana åtgärder förväntas därför inte få betydande socioekonomiska och miljömässiga effekter som tydligt kan identifieras på förhand. Det anges dock att ett antal effekter emellertid beaktades under förberedelsearbetet. Enligt Regelrådets bedömning går det inte att utesluta att förslaget kan få effekter av betydelse för berörda företag. Regelrådet väljer därför att yttra sig i ärendet utifrån den redovisning av konsekvenserna som framgår av förslag till ändring i förordning.