Yttrande över Komplementär och alternativ medicin och vård (SOU 2019:15 och SOU 2019:28)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till lag om vissa begränsningar i rätten att yrkesmässigt utföra vård och förslag till ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).

I sak anges författningsförslaget innebära i huvudsak följande. Bestämmelser om utövande av komplementär och alternativ vård, som idag är infogade i patientsäkerhetslagen, samlas i en ny lag. Det nuvarande förbudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer, epilepsi och diabetes ersätts med ett generellt förbud att behandla allvarlig sjukdom och omfattar då både somatiska och psykiska sjukdomar. Medan det ska vara förbjudet att behandla dessa sjukdomar i sig, ska symptomlindrande åtgärder vara tillåtna. Vidare föreslås att det ska vara förbjudet att utreda och behandla sjukdomar hos barn under 15 år och sjukdomar vid graviditet, detta oavsett sjukdomens svårighetsgrad. Symptomlindrande behandling för barn och gravida ska emellertid vara tillåten. Därutöver föreslås att det ska vara förbjudet att behandla vissa smittsamma sjukdomar, liksom att utföra kirurgiska ingrepp och provtagningar som medför fullständig penetration av kroppens samtliga hudlager, ge allmän bedövning och injektioner utanför hälso- och sjukvården. Vissa förbud som finns i dagens lagstiftning föreslås samtidigt tas bort. De straffbestämmelser som finns i patientsäkerhetslagen överförs väsentligen oförändrade till den nya lagen. I den nya lagen ska det emellertid ingå en bestämmelse om straffansvar för den som inte bara uppsåtligen utan även av oaktsamhet orsakar skada eller fara för skada. Bristande kunskaper eller erfarenhet ska inte befria från ansvar.

Författningsförslaget återfinns i utredningens slutbetänkande (SOU 2019:28) och Regelrådets granskning fokuserar på redovisningen av de konsekvenser som följer av detta. Eftersom beskrivning av de företag som är verksamma inom området komplementär och alternativ medicin och vård delvis återfinns i delbetänkandet (SOU 2019:15) har emellertid även delbetänkandet i detta avseende omfattats av Regelrådets granskning.