Yttrande över Kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) – förslag till förordningsändringar del 2

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Regelrådet konstaterar att konsekvensutredningen i innevarande promemoria, som i huvudsak innehåller förslag till förordningsförändringar, i princip helt saknar beskrivningar av konsekvenser för företag. Regelrådet vill därför åter hänvisa till tidigare lämnade yttranden i sin helhet. Regelrådet vill särskilt understryka vikten av att de samlade effekterna för svenska företag av nya regelverk utreds och redovisas vid något tillfälle i lagstiftningsprocessen, och oavsett om nya bestämmelser framgår direkt av överordnad rättsakt, på EU- eller nationell nivå, eller i senare förslag till genomförande.

Det bakomliggande förslaget

Förslag